top of page

Nakhatras

Ashwini

0.00 Aries to 13.20 Aries

Horse like woman

Deity

Varna

Guna

Lord

Ketu

Ashwini Kumar

Vaishya

Tamasic

Gana

Deva 

Bharani

13.20 Aries to 26.00 Aries

The bearer

Deity

Varna

Guna

Lord

Venus

Yama

Mleccha 

Rajasic 

Gana

Manushya

Krittika

26.00 Aries to 10.00 Taurus

The cutter

Deity

Varna

Guna

Lord

Sun

Orange

Brahmin

Rajasic

Gana

Rakshasa 

Rohini

0.00 Aries to 13.20 Aries

Horse like woman

Deity

Varna

Guna

Lord

Ketu

Ashwini Kumar

Vaishya

Tamasic

Gana

Deva 

Mrigashirsha

13.20 Aries to 26.00 Aries

The bearer

Deity

Varna

Guna

Lord

Venus

Yama

Mleccha 

Rajasic 

Gana

Manushya

Ardra

26.00 Aries to 10.00 Taurus

The cutter

Deity

Varna

Guna

Lord

Sun

Orange

Brahmin

Rajasic

Gana

Rakshasa 

Punarvasu

0.00 Aries to 13.20 Aries

Horse like woman

Deity

Varna

Guna

Lord

Ketu

Ashwini Kumar

Vaishya

Tamasic

Gana

Deva 

Pushya

13.20 Aries to 26.00 Aries

The bearer

Deity

Varna

Guna

Lord

Venus

Yama

Mleccha 

Rajasic 

Gana

Manushya

Ashlesha

26.00 Aries to 10.00 Taurus

The cutter

Deity

Varna

Guna

Lord

Sun

Orange

Brahmin

Rajasic

Gana

Rakshasa 

Magha

0.00 Aries to 13.20 Aries

Horse like woman

Deity

Varna

Guna

Lord

Ketu

Ashwini Kumar

Vaishya

Tamasic

Gana

Deva 

13.20 Aries to 26.00 Aries

The bearer

Deity

Varna

Guna

Lord

Venus

Yama

Mleccha 

Rajasic 

Gana

Manushya

Uttara Phalguni

26.00 Aries to 10.00 Taurus

The cutter

Deity

Varna

Guna

Lord

Sun

Orange

Brahmin

Rajasic

Gana

Rakshasa 

Hasta

0.00 Aries to 13.20 Aries

Horse like woman

Deity

Varna

Guna

Lord

Ketu

Ashwini Kumar

Vaishya

Tamasic

Gana

Deva 

13.20 Aries to 26.00 Aries

The bearer

Deity

Varna

Guna

Lord

Venus

Yama

Mleccha 

Rajasic 

Gana

Manushya

Swati

26.00 Aries to 10.00 Taurus

The cutter

Deity

Varna

Guna

Lord

Sun

Orange

Brahmin

Rajasic

Gana

Rakshasa 

Vishaka

0.00 Aries to 13.20 Aries

Horse like woman

Deity

Varna

Guna

Lord

Ketu

Ashwini Kumar

Vaishya

Tamasic

Gana

Deva 

13.20 Aries to 26.00 Aries

The bearer

Deity

Varna

Guna

Lord

Venus

Yama

Mleccha 

Rajasic 

Gana

Manushya

Jyestha

26.00 Aries to 10.00 Taurus

The cutter

Deity

Varna

Guna

Lord

Sun

Orange

Brahmin

Rajasic

Gana

Rakshasa 

Moola

0.00 Aries to 13.20 Aries

Horse like woman

Deity

Varna

Guna

Lord

Ketu

Ashwini Kumar

Vaishya

Tamasic

Gana

Deva 

13.20 Aries to 26.00 Aries

The bearer

Deity

Varna

Guna

Lord

Venus

Yama

Mleccha 

Rajasic 

Gana

Manushya

Uttara Ashadha

26.00 Aries to 10.00 Taurus

The cutter

Deity

Varna

Guna

Lord

Sun

Orange

Brahmin

Rajasic

Gana

Rakshasa 

Shravana

0.00 Aries to 13.20 Aries

Horse like woman

Deity

Varna

Guna

Lord

Ketu

Ashwini Kumar

Vaishya

Tamasic

Gana

Deva 

13.20 Aries to 26.00 Aries

The bearer

Deity

Varna

Guna

Lord

Venus

Yama

Mleccha 

Rajasic 

Gana

Manushya

Shatabhisaa

26.00 Aries to 10.00 Taurus

The cutter

Deity

Varna

Guna

Lord

Sun

Orange

Brahmin

Rajasic

Gana

Rakshasa 

Purva Bhadrapada

0.00 Aries to 13.20 Aries

Horse like woman

Deity

Varna

Guna

Lord

Ketu

Ashwini Kumar

Vaishya

Tamasic

Gana

Deva 

13.20 Aries to 26.00 Aries

The bearer

Deity

Varna

Guna

Lord

Venus

Yama

Mleccha 

Rajasic 

Gana

Manushya

Revati

26.00 Aries to 10.00 Taurus

The cutter

Deity

Varna

Guna

Lord

Sun

Orange

Brahmin

Rajasic

Gana

Rakshasa 

bottom of page